Židrūno Japerto bitynas
 

Privatumo politika

1. Sąvokos
1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.zidrunobitynas.lt operatorius (toliau - Duomenų valdytojas) yra Židrūnas Japertas, individualios veiklos kodas 386074, adresas Kaimo g. 1, Kaunetiškiai, Radviliškio raj., LT- 82415, elektroninio pašto adresas - zidrunobitynas@gmail.com.
1.2. Pirkėjas - veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.zidrunobitunas.lt
1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - taisyklės) reglamentuoja pagrindines asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas pirkėjo asmeninius duomenis.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja internetinės parduotuvės www.zidrunobitynas.lt (toliau - Duomenų valdytojas) ir www.zidrunobitynas.lt kliento (toliau - Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką.
2.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3. E- parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis sutinkate, kad Duomenų valdytojas juos valdys, tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 16 metų.
3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas
3.1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų  tvarkymo principais:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikia tokia teisė.
3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis:
3.2.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius  duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti  sukauptus duomenis apie save, visa tai gali padaryti parašydamas el. laišką zidrunobitynas@gmail.com ar paskambindamas numeriu +37060213405. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas) ir pirkėjo duomenis ištrinti. Jeigu pardavėjas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Pirkėją.
3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.zidrunobitynas.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas  renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis ( pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.
4. Asmenų duomenų perdavimas trečiosioms šalims
4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Registracijos pateikimo taisyklės
5.1. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pirkėjas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Duomenų valdytojas turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
5.2. Pirkėjas turi teisę, bet kada keisti ir\ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
6. Taisyklių keitimas
6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti taisykles apie tai pranešdamas www.zidrunobitynas.lt internetinėje parduotuvėje.
6.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų pakeitimų dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.zidrunobitynas.lt
6.3. Jeigu pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių tvarka, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
6.4. Jei po taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja taisyklių tvarka.
7. Informacijos pateikimas
7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu , Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu: zidrunobitynas@gmail.com